Publication
April 2024
Zezhong Zheng, Lei Xu, Hongwei Dou, Yixuan Zhou, Xu Feng, Xiangjun He, Zhen Tian, Lingling Song, Yangbin Gao, Guolong Mo, Jiapan Hu, Hongye Zhao, Hongjiang Wei, George M. Church, Luhan Yang
September 2020
Yue, Y., Xu, W., Kan, Y. et al. Nat Biomed Eng (2020). PMID: 32958897.
December 2019
Yue Y, Xu W, Kan Y, Zhao HY, Zhou Y, Song X, Wu J, Xiong J, Goswami D, Meng Yang , Lamriben L , Xu M, Qi Zhang , Luo Y, Guo J, Mao S, Jiao D, Nguyen TD, Li Z, Layer JV, Li M, Paragas V, Youd ME, Sun Z, Ding Y, Wang W, Dou H, Song L, Wang X, Le L, Fang X, George H, Anand R, Wang SY, Westlin WF, Guell M, Markmann J, Qin W, Gao Y, Wei H, Church GM, Yang L. Biorxiv (2019).
July 2017
Güell M, Niu D, Kan Y, George H, Wang T, Lee IH, Wang G, Church G, Yang L. Xenotransplantation (2017). PMID: 29171094.